"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 63.4% Viet Nam
United States of America 27.4% United States of America
Canada 4.1% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000764
Today: 24