"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 How Are You? I'm Fine. --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Do You Like Broccoli Ice Cream? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 The Fruit Song - Fruits and Vegetables For Children --- Bài Hát Tiếng Anh - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Hello, How Do You Do --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
25 Hello, How Are You? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
26 House Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
27 How's The Weather? --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
28 I Like Chicken --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
29 We All Go Travelling By --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
30 People Song --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 3 / 46

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine