"Nếu trong nước hay có loạn là vì nhân-dân bị thiếu-thốn. Từ nay sắp tới, lương-bổng của ta là 500$ một tháng thì ta chỉ lãnh 200$ mà thôi, còn lại 300$ ta giao cho các thầy đem ra giúp-đỡ kẻ nghèo-khó." ** Duy-Tân ** (năm 8 tuổi)

 

Chiếc Giầy Của Thánh Nhân

 

Thánh Gandhi (1869-1948) tên thật là Mohandas Karamchand Ganhdhi. Ông vận-động chống sự đói nghèo, tăng quyền cho phụ-nữ và xây-dựng tình hữu-nghị giữa các tôn-giáo, chủng-tộc tại Ấn Độ.

Có lần vì vội lên xe lửa khi tầu bắt đầu chuyển bánh, một chiếc giầy sút ra khỏi chân ông. Ông tháo ngay chiếc còn lại rồi ném xuống cho đủ đôi trong trường-hợp nếu có  người nghèo nào nhặt được.

 

-------------------------------------------------------------------

* Ấn-Độ = India

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn