"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Lịch-Sự Và Bén Nhậy

 

Một lần William McKinley (1843-1901) khi còn là dân-biểu quốc-hội Hoa-Kỳ ông lên chiếc xe công-cộng tới văn-phòng làm việc của mình. Xe chỉ còn một chỗ trống. Lúc sau một người đàn bà có vẻ ốm đau lên xe. Bà đứng bám vào dây giữ thăng bằng bên cạnh một dân-biểu đồng-nghiệp với McKinley. Ông này tiếp-tục ngồi đọc báo. McKinley đứng dậy nhường chỗ.

Nhiều năm sau McKinley đắc-cử trở thành tổng-thống thứ 23 của Hoa-Kỳ. Người ta đề-nghị với ông chấp-thuận cho ông dân-biểu đi cùng xe ngày trước làm đại-sứ. McKiney từ-chối. Ông ngại rằng một người thiếu lịch-sự không nhường chỗ cho người đàn bà đau ốm thì cũng sẽ không bén nhậy để trở thành đại-sứ cho một quốc-gia đang có nhiều vấn-đề

----------------------------
* Hoa-Kỳ- USA

 

 

 

 

 

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn