Chọn Người

 

Khi Abraham Lincoln (1809-1865) tranh cử tổng-thống Hoa-Kỳ, người đả-kích ông nặng-nề nhất là Edwin M. Stanton. Ông này dùng hết cách để hạ Lincoln trước công-chúng.

Khi đắc-cử, tổng-thống Lincoln nghĩ việc chọn bộ-trưởng Chiến-Tranh là bộ quan-trọng lúc bấy giờ. Ông muốn chọn Stanton. Nhiều cố-vấn ngăn cản. Họ nói rằng đây là quyết-định sai-lầm:

-Tổng-thống có biết rằng đây là người đã coi tổng-thống như kẻ thù. Ông ta sẽ phá các chương-trinh của tổng-thống đưa ra.

Lincoln trả lời:

- Tôi biết ông Stanton nhưng ông ấy là người thích-hợp nhất cho chức-vụ này.

Quả thật Bộ-trưởng Chiến-Tranh Stranton đã phục-vụ Hoa-Kỳ và tổng-thống của ông một cách đắc-lực.

Khi tổng-thống Lincoln mất, nhiều người tiếc-thương ca-ngợi nhưng không lời nào có thể so-sánh với lời của Stanton. Ông cho tổng-thống Lincold là người vĩ-đại nhất trên đời.

-------------------------------------------------------------------------

Hoa-Kỳ= USA
Bộ-trưởng chiến-tranh: Secretary of War

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn