Khác Biệt

 

Trong thời Hy-Lạp cổ, triết-gia Aristippus (435BC-356BC) cho rằng mục-đích của cuộc đời là lạc-thú. Ông tâng-bốc bạo chúa Denys và còn coi thường các triết-gia nghèo không biết làm giống ông.

Arisrippus gặp nhà hiền-triết Diogenes (412BC-323BC) đang rửa rau. Ông nói:

- Anh chỉ cần học tâng-bốc vua Denys thì anh không phải rửa rau đậu lăng

Diogens chậm-rãi trả lời:

- Anh chỉ cần học sống bằng rau đậu lăng thì anh không phải tâng-bốc vua Denys.

 

 -

Hy-Lạp = Greece

Đậu lăng = lentil

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du