"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

 

Đường Lối Mới

Robert Stephenson Smyth Baden Powell (1857-1941) có tên tắt là BP, sinh tại London, United Kingdom.

Ông theo đoàn quân viễn-chinh sang India và Nam Africa. BP là tư-lệnh thành Mafeking bị bao vây 217 ngày. Ông huấn-luyện trẻ con canh gác, chuyển tin, phụ-giúp công-việc nhà thương để người lớn chiến-đấu.

Cả nước theo dõi tình hình. BP trở thành người hùng và được vinh-thăng chuẩn tướng. Đến năm 1907, ông được thăng lên thiếu tướng.

Năm 1908, BP viết cuốn “Hướng-Đạo Cho Trẻ Em”.
Lúc đầu trẻ con theo đó tự lập các đoàn

Trong thế-kỷ 20, sách này đã ấn-hành khoảng 150 triệu cuốn.

Từ việc huấn-luyện trẻ nhỏ dùng vào việc phục-vụ chiến-tranh, BP  đã thành-hình một phong-trào thuần-túy giáo-dục. Phong-trào tiến-bộ dậy các em có lý-tưởng, tinh-thần trách-nhiệm, tạo cơ-hội cho các em sinh-hoạt với nhau qua phương-pháp hàng đội, học bằng thực-hành.và yêu thiên-nhiên.

Từ một quân-nhân viễn chinh, BP  đã đưa ra quan-niệm ái-quốc góp phần xây-dựng cho nền hòa-bình của thế-giới.
Ông nói: ”Tình-thần ái-quốc của chúng ta nên rộng-rãi hơn, cao-quý hơn. Lòng ái-quôc nên nhận biết sự công-bằng và hợp-lý đối với đòi-hỏi của kẻ khác . Điều này sẽ đưa xứ-sở của chúng ta đến tình hữu-nghị của ... các quôc-gia khác trên thế-giới"

---------------------------------------

United Kingdom= Anh Quốc

India = Ấn Độ

Nam Africa = Nam Phi

Chuẩn tướng = Major general

Thiếu tướng = Lieutenant general

Hướng-Đạo Cho Trẻ Em = Scouting for boys

Scouting troop = đoàn

Our patriotism should be of the wider, nobler kind which recognises justice and reasonableness in the claims of others and which lead our country into comradeship with…the other nations of the world.

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.2% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries