"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết 

 

Một ngày kia, Socrates (469BC-399BC) gặp một người quen chạy đến nói:

- Socrates, ông có nghe gì về người học trò của ông không?

Nhà hiền-triết trả lời: 

- Khoan! Trước khi nói, tôi xin ông làm thử-nghiệm này. Tôi gọi nó là “thử-nghiệm 3-lần”. 

- Ba lần? 

- Phải. Lần thứ nhất là thử-nghiệm về sự thật. Ông có chắc chắn hoàn-toàn là điều gì ông sắp nói là sự thật không? 

Ngươi đàn ông trả lời: 

- Tôi chỉ mới nghe được thôi. 

Socrates tiếp-tục: 

- Ông không chắc điều ông nghe là thực hay giả. Bây giờ tới việc thử-nghiệm về sự tốt đẹp. Điều ông sắp nói có gì tốt đẹp không?

- Không, trái lại là khác.

Socrates nói:

- Vậy thì ông muốn nói tới điều xấu-xa về người học trò tôi mặc dù ông không biết có thật hay không.

Người đàn ông lung-túng. Socrates hỏi tiếp:

- Hãy coi là ông qua được hai lần thử-nghiệm. Điều ông nói có lợi cho tôi không?

Người đàn ông trả lời:

- Không có lợi gì cả.

Bấy giờ nhà hiền-triết mới kết-luận:

- Nếu điều muốn kể không thật, không tốt và không có lợi-ích gì thì tại sao ông lại định nói ra?

Câu chuyện trên cho thấy Socrates là nhà hiền-triết đầy tự-trọng và cũng giúp cho người ta hiểu rằng tại sao ông không hề biết  triêt-gia Plato tán-tỉnh vợ ông.   

  

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn