"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"

** Quang-Trung **

 

Niềm Tin 

 

John Erskine (1879-1951) được coi là một học giả và là giáo-sư sáng chói bậc nhất của đại-học Columbia tại nước Mỹ từ trước đến giờ. 

Ông còn là nhạc-sĩ chơi đàn dương cầm nổi tiếng, là hiệu-trưởng trường âm-nhạc Julliard và là tác-giả của nhiều cuốn sách. 

Sinh-viên tấp-nập đến lớp học không phải vì tiếng tăm hay những thực-hiện của ông mà là vì ông có niềm tin nơi họ. 

Ông từng nói: “Cuốn sách hay nhất vẫn chưa được viết, bức họa đẹp nhất vẫn chưa được vẽ, chính-quyền tốt nhất vẫn chưa thành-hình. Những chuyện đó phải được thực-hiện bởi các anh chị”.

 

 

* Mỹ = USA

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn