"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 

Trong Bùn Lầy 

 

Trang-Tử là nhà hiền-triết Trung Hoa. Ông chủ-trương xuất-thế. Cuộc đời ông có nhiều huyền-ảo. Người ta đoán ông chết khoảng năm 275 trước Công Nguyên. 

Theo Hán Thư thì sách của ông để lại có 52 thiên, nay còn 32 thiên; trong đó chỉ có 7 thiên là đáng tin-cậy nhưng vẫn bị người đời sau thêm bớt.
 

* “Thầy Trang câu ở sông Bộc. Vua Sở sai hai quan đại-phu đến nói trước rằng:

- Xin đem đất nước để phiền ngài… 

Thầy Trang cầm cần câu chẳng quay lại mà rằng:

- Tôi nghe nước Sở có rùa thần, chết đã ba nghìn năm. Nhà vua đựng vào hòm vải, cất ở miếu đương. Con rùa ấy mong chết để lại bộ xương quý-giá hay mong sống mà lê đuôi ở trong bùn lầy? 

Hai quan đại-phu đáp:

- Mong sống mà lê đuôi ở trong bùn lầy. 

Thầy Trang nói:

- Đi thôi! Tôi sẽ lê đuôi ở trong bùn lầy”.

 

* Nam Hoa Kinh – Trang-Tử - bản dịch của Nhượng Tống
* Trung Hoa = China

 

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries