"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

 Nhân-Đạo 

 

Đại-úy Shaw của Đạo Binh Cứu Chuộc* sang Ấn-Độ với sứ-mạng truyền-giáo và y-khoa. Ông xúc-động nhìn ba người trước mặt. Họ bị hủi (cùi) và bị còng chân tay. Vòng sắt cà vào vùng thịt bị bệnh. 

Ông quay lại bảo người giữ an-ninh:

- Ông vui lòng cởi còng cho họ. 

Người giữ an-ninh trả lời:

- Làm vậy không an-toàn. Những người bị hủi này là tội phạm nguy-hiểm. 

Đại-úy Shaw nói:

- Tôi chịu hết trách-nhiệm. Họ đã chịu khổ đủ rồi. 

Hai tuần sau đại-úy Shaw có việc đi xa. Ông ngần-ngại để vợ ở nhà một mình nhưng bà đã không sợ-hãi mà còn khuyên chồng cứ giữ ý-định. 

Sáng hôm sau, bà giật mình thấy ba tội-phạm nằm trước cửa. Một người trong họ nói:

- Chúng tôi biết bác-sĩ đi vắng nên ở đây suốt đêm bảo-vệ bà.

 

* Salvation Army

* Ấn-Độ = India

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.6% United States of America
Japan 3.3% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries