"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 

Lãnh-Đạo 

 

Một lần nhiều người trong nhóm mười hai môn-đệ của Đức Giêsu bực-tức vì có hai tông-đồ xin ngồi bên phải và bên trái của Chúa trong ngày vinh-quang. 

Đức Giêsu gọi các ông lại nói: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thi phải làm người phục-vụ anh em, ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người”. 

                                                 Theo Mt 20,24-28

 

 


 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn