"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

 

 Tha-Thứ 

 

Phêrô là môn-đệ của Đức Giêsu. Một lần ông hỏi:

- Thưa thầy nếu anh em con cứ xúc-phạm đến con thì con phải tha-thứ đến mấy lần? Có phải bẩy lần không?

Đức Giêsu đáp:

- Thầy không bảo là đến bẩy lần nhưng là đến bẩy mươi lần bẩy.

 

 


 

                                                         Luca 17,3b 4

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn