"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

 
Ý-Kiến Của Tôi 

 

Tướng Robert E. Lee (1807-1870) được tổng-thống Liên-Hiệp (*) Hoa-Kỳ Jefferson Davis hỏi ý-kiến về một sĩ-quan. Ông tường-trình tốt về sĩ-quan này. 

Một sĩ-quan cũng tham-dự cùng buổi họp ngạc-nhiên hỏi:

-       Ông có biết người mà ông ca-ngợi với tổng-thống lại là một trong những kẻ thù cay-đắng nhất, không ngần-ngại một cơ-hội nào làm hại ông không?

Tướng Lee trả lời:

-       Tôi biết nhưng tổng-thống hỏi ý-kiến của tôi về ông ấy chứ không hỏi ý-kiến của ông ấy về tôi.

 

 

 

 (*) Tổng-thống của 11 tiểu-bang chủ-trương duy-trì nô-lệ.
Hoa-Kỳ = USA
 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn