"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.5% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries