"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.5% United States of America
Canada 4.5% Canada
Japan 2.4% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000539