"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 60.0% Viet Nam
United States of America 31.4% United States of America
Canada 3.8% Canada
Japan 2.2% Japan

Total:

17

Countries
360000938
Today: 198
Yesterday: 394