"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Múa Hái Quả (Nhcmn) -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 Một Thoáng Chăm -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Hứng Dừa (Nhhcmnvn) -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Hạt Thóc Vàng -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Gọi Rừng -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Cánh Chim Và Ánh Sáng Mặt Trời -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Múa Xòe -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Múa Tày -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Cối Gạo Ngày Mùa -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Suối Đàn -- Múa Dân Tộc Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine