"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Triết Lý Sống -- Nghe Trên Mạng Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
22 Cuộc Đời Và Sự Nghiệp Tổng Thống Mỹ Abraham Lincoln Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
23 Những Câu Chuyện Danh Nhân Thế Giới -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
24 Gương Danh Nhân - Heinrich Schlieman Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
25 Gương Thành Công - S. Parkes Cadman -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
26 Gương Thành Công - Trí Nhớ Và Thiên Tài - Thomas Alva Edison -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
27 Gương Thành Công - Anh Em Mayo -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
28 Gương Thành Công - Charles Dickens -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
29 Gương Thành Công - James Buchanan Duke -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê
30 Gương Danh Nhân - Walt Disney -- Nghe Trên Mạng - Mở Trí Tác-Giả: Người Dịch: Nguyễn Hiến Lê

Trang 3 / 17

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine