"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.4% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries