"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"

** Bình Ngô Đại-Cáo **

Mơ Một Mùa Xuân

Thơ: Thanh Hương
Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Đặng Vương Quân
Tiếng hát: Tâm Thư