"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo." ** Bình Ngô Đại-Cáo **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.0% Viet Nam
United States of America 29.0% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000804
Today: 64