"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.0% Viet Nam
United States of America 29.0% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000808
Today: 68
Yesterday: 394