"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.5% United States of America
Canada 4.5% Canada
Japan 2.4% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000539