"Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc." ** Trần Bình Trọng **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.7% Viet Nam
United States of America 20.2% United States of America
Canada 4.7% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000508