"Con nhà tướng không được khiếp nhược trước quân thù." ** Bùi Thị Xuân **