"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 62.4% Viet Nam
United States of America 28.6% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000796
Today: 56