"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 61.9% Viet Nam
United States of America 29.1% United States of America
Canada 4.0% Canada
Japan 2.3% Japan

Total:

16

Countries
360000811
Today: 71
Yesterday: 394