"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"

** Bình Ngô Đại-Cáo **