"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 69.6% Viet Nam
United States of America 20.5% United States of America
Canada 4.6% Canada
Japan 2.5% Japan
Germany 1.0% Germany

Total:

15

Countries
360000533