"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.2% Viet Nam
United States of America 32.4% United States of America
Japan 2.7% Japan
Canada 2.3% Canada

Total:

24

Countries