Lửa Bồ Đề

MusicIcon

Nhạc: Nguyên Phan
Hòa-âm: Kiên Thanh
Tiếng hát: Thái Hòa