Vùng Mưa Kontum

Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Trung-Tâm Quỳnh Lan
Tiếng hát: Quỳnh Lan