"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc." ** Phan Chu Trinh **

Vùng Mưa Kontum

Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Trung-Tâm Quỳnh Lan
Tiếng hát: Quỳnh Lan

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.7% United States of America
Japan 3.1% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries