"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

Mùa Xuân Của Chị

MusicIcon

Nhạc: Vũ Thanh
Hòa-âm: Trúc Hồ
Tiếng hát: Quốc Khanh