"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Ca Dao Sen

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Thanh Hoa