"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Chờ Em Về

Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Từ Duy
Tiếng hát: Bích Hảo