"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Bên Này Tôi Nhớ Quá

MusicIcon

Thơ: Việt Bằng
Nhạc: Hà Việt Hùng
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Quốc Duy