Đêm Mưa Nhớ Mẹ

Nhạc: Ái Hoa
Hòa-âm: Võ Công Diên
Tiếng hát: Huỳnh Như