"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

Đứa Con Của Mẹ Núi

Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy