Đứa Con Của Mẹ Núi

Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa-âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy