"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Như Ánh Sao Trời

Thơ: Tấn Xuân
Nhạc: Mai Phạm
Hòa-âm: Minh Mẫn
Tiếng hát: Ngọc Mai (Eban Tú hát bè)
Phòng Thâu: Đức Luân

{aridoc engine="google" width="100%" height="800"}lh-files/2014-05/NhuAnhSaoTroi_MaiPham.pdf{/aridoc}