"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Cạnh Nhà

Thơ: Đỗ Hữu Tài
Nhạc: Tuyết Phan
Hòa-âm: Studiamateur Vangia
Tiếng hát: Duy Dũng