Xuân Đến Rồi

Thơ: Chương Hà
Nhạc: Chương Hà, Nguyễn Hữu Tân
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Hà Thanh, Quốc Trung, Thùy An