Thật Lòng

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Cao Thế Dung
Tiếng hát: Thùy An