Câu Lục Bát Xuân Tình

Thơ: Phan Khâm
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Vân Khánh