"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông." ** Nguyễn Bá Học **

 

Câu Lục Bát Xuân Tình

Thơ: Phan Khâm
Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Vân Khánh

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 31.5% United States of America
Japan 3.3% Japan
Canada 2.0% Canada
Germany 1.0% Germany

Total:

28

Countries