"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Biển Dại

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Lê Bảo
Tiếng hát: Lê Bảo