Biển Dại

Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
Hòa-âm: Lê Bảo
Tiếng hát: Lê Bảo