Thu Gởi Về Em

Nhạc: Trần Đại Bản
Hòa-âm: Quang Đạt
Tiếng hát: Diệu Hiền