Thiên Đường Cũ

Thơ: Trần Quang Khanh
Nhạc: Nguyễn Hữu Duyên
Hòa-âm: Phan Thanh Hùng
Tiếng hát: Kiều Lê
Tranh: Đặng Mậu Tựu