"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Sài Gòn Phượng Yêu

Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Giang Thiên Tường
Tiếng hát: Nguyễn Đức Duy