Gửi Áng Mây Hồng

Nhạc: NguyễnThanh Cảnh
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Anh Bằng