"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"

** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

 

Thu Sầu Có Anh

Thơ: Hoa Hướng Mặt Trời
Nhạc: Giang Thiên Tường
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thảo Quyên